Reactie Fietsersbond op

Nieuwe weginrichting van de Vasco da Gamalaan

Geachte mevrouw

Vriendelijk dank voor de mogelijkheid om te reageren op de plannen voor de nieuwe weginrichting van de Vasco da Gamalaan en omgeving. We maken graag van deze gelegenheid gebruik.

Algemeen
We zijn erg blij met de doelstellingen om de verkeersveiligheid te verbeteren, lopen en fietsen te stimuleren, parkeeroverlast te voorkomen en de openbare ruimte mooier en groener in te richten. Als één van de doelen is op pagina 4 vermeld: “creëeren van meer ruimte voor langzaam verkeer”. We willen vragen om die doelstelling te formuleren als “creëeren van meer ruimte voor actieve mobiliteit”, dat klinkt een stuk meer als ruimte maken voor gezond stedelijk leven voor iedereen.

We zijn blij dat de oost-west fietsverbinding via Park Transwijk en de Merwedekanaalzone naar Rivierenwijk wordt verbeterd. In Kanaleneiland zijn momenteel vooral noord-zuid fietsverbindingen aanwezig. Voor oost-westroutes zijn fietsers nu aangewezen op de Weg der Verenigde Naties, de Wilhelminalaan en de Beneluxlaan. Niet alleen zijn deze routes lawaaiig, er is ook veel oponthoud door verkeerslichten. We zijn erg blij dat er een alternatief wordt ontwikkeld.

Ook zijn we erg blij met het uitgangspunt (pag. 26) dat alle straten goede en veilig fietsbare straten worden. Dat is erg belangrijk in deze wijk om het fietsgebruik te bevorderen. Bij de samenvatting van de participatie wordt onveiligheid immers als eerste knelpunt benoemd door de bewoners. We zien in dit IPvE nog mogelijkheden om de veiligheid verder te verbeteren.

Hoofdfietsroutes
We wijzen u erop dat er meer fietsroutes in dit gebied lopen dan er in het plan expliciet worden benoemd. Qua wegbreedtes lijkt er rekening met de fietsroutes gehouden, maar we vragen u om ze in het plan ook expliciet te benoemen. De routes die we bedoelen staan in de Omgevingsvisie Kanaleneiland op pagina 36. Het betreft onder andere de Columbuslaan en de verbindingen met de meubelboulevard, de Aziëlaan en de Rooseveltlaan. Voor alle hoofdfietsroutes gaat het zojuist vastgestelde afwegingskader verhardingen gelden.

kanaleneiland

Columbuslaan
De Columbuslaan heeft te veel motorvoertuigen (4.500 mvt./etmaal, tot 7.000 richting woonboulevard) om te combineren met fietsverkeer. Omdat er ook een bus rijdt, maakt de gemeente in het plan de keuze om die weg behoorlijk breed te laten en om er minder effectieve snelheidsremmers toe te passen. Bovendien is er de wens van de stedenbouwkundigen om de ervaring van “de lange lijn” in stand te houden. Dat zorgt allemaal voor hogere rijsnelheden van het autoverkeer en dat gaat ten koste van de veiligheid voor fietsers. De Columbuslaan is een belangrijke fietsroute! We zijn daarom erg blij dat een knip in de Columbuslaan wordt onderzocht; wat ons betreft wordt die knip in het plan opgenomen. Het is noodzakelijk om de veiligheid hier te verbeteren door de hoeveelheid verkeer fors te verlagen.

Wij willen u erop wijzen dat de Meubelboulevard prima bereikbaar is via de Europalaan, en via de Australiëlaan en tegenwoordig ook via de Griffioenlaan kan worden verlaten. We zien daarom de noodzaak niet om de route naar de Meubelboulevard via de Columbuslaan te faciliteren.

In de ontwerptoelichting staat genoemd dat er in de Columbuslaan elke 120 meter een asverspringing van 2 meter komt. Dat lijkt ons hard nodig, juist om dat gevoel van “de lange lijn” te verminderen.

Bij sommige wegen komen er bomen tussen de parkeervakken. Dat is een goede manier om een weg optisch verder te versmallen. Is dit ook een mogelijkheid op de Columbuslaan?

Stallen en parkeren
We moesten grinniken om de afbeelding op pagina 20, de afbeelding van de “formele parkeersituatie”, met o.a. flink wat plekken voor foutparkeren.

Bij het winkelcentrum komen meer fietsenstallingen en er wordt ruimte gereserveerd om het aantal stallingen uit te breiden als het fietsgebruik stijgt. Daar zijn we blij mee! Zijn er ook parkeervakken aangewezen om op te heffen als het autogebruik daalt?

Momenteel zijn er voldoende fietsenstallingen op andere plaatsen in de wijk. Maar ook bij andere voorzieningen (parkje, hangplek etc.) moet ruimte zijn om het aantal stallingen uit te breiden.

Als er fietsnietjes worden toegepast is het belangrijk dat er een dwarsbalkje in zit, zodat de slotketting niet op de grond kan worden gelegd. Als de ketting op de grond ligt kost het een dief veel minder moeite om het open te breken dan als het slot in het rek blijft hangen. Een dwarsbalkje maakt een groot verschil in de kans op diefstal.

In principe is haaks autoparkeren langs een hoofdfietsroute zeer ongewenst. Bij uitparkeren rijden ze eerst een stuk achteruit om te kunnen zien of er verkeer aan komt. Fietsers, die rechts houden omdat achteropkomend verkeer hen wil passeren, worden dan makkelijk aangereden. Vooral als er een busje naast de auto geparkeerd staat. Vooral op plekken waar veel in- en uitrijbewegingen van het autoverkeer zijn, levert haaksparkeren erg veel ongevallen op. Auto’s staan met de neus naar de gevel.

Volgens het IPvE komt een flinke ruimte achter de geparkeerde auto’s, de vakken worden in totaal 7 m diep. Dat is een meter meer dan bij de haaksparkeerplekken op de Herenweg en twee meter meer dan op de Hindersteinlaan in Vleuten. Die extra lengte scheelt een boel, omdat achteruit rijdende auto’s dan niet meteen de fietsroute blokkeren. We gaan er het beste van hopen.

Mocht er (op termijn) gelegenheid zijn om het aantal parkeervakken te verminderen en er dus meer ruimte komt per parkeerplek, dan heeft het de voorkeur om auto’s schuin achteruit in te laten parkeren. Dan kunnen ze laden en lossen vanaf het trottoir. Bij wegrijden zit de chauffeur voorin en ziet hij wat er op de weg gebeurt. Bij inparkeren heeft de chauffeur eveneens goed overzicht op het verkeer.

Wegprofielen
De Hannolaan wordt 3,5 m smal. Bij 3,5 meter kan een auto een tegemoetkomende fietser niet fatsoenlijk passeren. Omdat dit geen hoofdfietsroute is, kan dat onze goedkeuring wegdragen.

De Bontekoelaan wordt 4,5 m breed. In principe is 4 m breed genoeg om een auto een tegemoetkomende fietser te laten passeren. Wegens de “autobesitas” (de geleidelijk toenemende breedte van nieuwe auto’s) neemt de daarvoor benodigde breedte wel toe.

Het is belangrijk dat de auto’s passen in de parkeervakken en niet uitsteken boven de rijloper van het fietsverkeer. Met een witte belijning in het parkeervak, zoals in de Troelstralaan, parkeren de auto’s netjes langs het trottoir. Troelstralaan in Google Maps Het asfalt in de Troelstralaan is maar 3,5 m breed, meer was daar niet mogelijk tussen de bebouwing. Omdat er weinig auto’s rijden functioneert het uitstekend. Door de klinkerstrookjes naast het asfalt rijden fietsers niet stijf langs de geparkeerde auto’s en worden ze niet “gedeurd”.

Rechts gaat voor
Op sommige wegen in het gebied zal het een uitdating worden om de gelijkwaardigheid van de kruisingen ook in de praktijk gerealiseerd te krijgen. We zagen in Zwolle een innovatieve oplossing, waarbij het asfalt van het fietspad wordt doorgetrokken over de kruisende rijbaan: Kruising Zwolle

We kunnen nog niet goed beoordelen of deze innovatie een blijvertje is, maar we willen in elk geval het idee met u delen, omdat we er wel van overtuigd zijn dat dit kan helpen om automobilisten er nog beter van te doordringen dat ze hier aan fietsers van rechts voorrang moeten verlenen. Daarom willen we u de suggestie doen om op de kruisingen die in het IPvE aan de orde zijn de verharding van de zijstraat een stukje de rijbaan in te trekken.

Afsluitend
In het traject van de totstandkoming van het IPvE zijn we beperkt betrokken geweest. We willen vragen om bij de verdere uitwerking van het plan wat nauwer betrokken te worden. Er ligt in Kanaleneiland een grote opgave om de mobiliteit te verduurzamen en bewoners en bezoekers te verleiden de fiets te pakken (of te gaan wandelen). Met de fietscoalitie ‘Heel Utrecht Fietst’ dragen we bij aan die opgave, door fietsen beschikbaar te stellen aan inwoners met een erg kleine beurs (U-pas houders en hun kinderen, nieuwkomers, vluchtelingen e.d.). We denken dat we met onze expertise op het gebied van fietsinfrastructuur kunnen bijdragen aan een plan waar de fiets(en wandel)vriendelijkheid vanaf spat.

Indien gewenst zijn we graag bereid onze zienswijze mondeling toe te lichten. We zien uit naar het reactiedocument en blijven graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Fietsersbond, Afdeling Utrecht

Peter van Bekkum
Voorzitter

Categorieën