Reactie Fietsersbond op de

inrichting Gageldijk als fietsstraat

Vriendelijk dank voor de mogelijkheid om te reageren op het concept IPvE/FO voor de herinrichting van de Gageldijk.

Blij met inrichting fietsstraat en snelheidsverlaging

We vinden het erg fijn dat de Gageldijk ingericht gaat worden als fietsstraat. In het IPvE/FO staat dat het langzaam verkeer hier prioriteit krijgt en daar zijn we heel blij mee, net als met de verlaging van de maximum snelheid tot 30 km/u. Ook wordt gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden om sluipverkeer te verminderen. Het samenstel van deze maatregelen zal eraan bijdragen dat de Gageldijk voor fietsers veel prettiger en veiliger wordt.

De lagere snelheid gaat onder andere met drempels worden afgedwongen. We willen vragen om bij de aanleg daarvan te zorgen voor een vlakke aansluiting van de drempel op het asfalt en een opstaande rand van de drempel te voorkómen.

We kunnen ons vinden in de keuze voor een breedte van de fietsstraat van 4 meter met rood asfalt, plus een kantstrook van 40 cm aan beide zijden. Het is belangrijk dat de kantstroken ‘fietsbaar’ zijn, als een fietser onverhoopt uitwijkt en van het asfalt af raakt. Fietsbaar betekent dat in de kantstroken geen lengterichels toegepast mogen worden waardoor bijsturen en terugsturen onmogelijk wordt.

Handhaaf het parkeerverbod

We vinden het ook fijn dat het parkeerverbod langs de Gageldijk gehandhaafd blijft. We vragen u om de zin daarover op pagina 26 in het IPvE/FO te verduidelijken. De huidige formulering wekt de suggestie dat het parkeerverbod ook gehandhaafd gaat worden, maar dat is niet wat er staat; er staat dat het parkeerverbod in stand blijft. We willen u vragen om die formulering te gebruiken. En in aanvulling daarop vragen we u om toe te voegen dat het parkeerverbod ook gehandhaafd gaat worden, dus dat foutparkeerders beboet zullen worden.

Verder zijn we blij dat illegaal aangelegde parkeerplaatsen zullen worden verwijderd.

De gekozen oplossing van het doortrekken van de fietsstraat via de nieuwe weg rond het parkeerterrein bij Fort de Gagel lijkt ons een goede keuze, gezien wat er ter plekke mogelijk is.

Verbeter de beleving en aantrekkelijkheid met extra groen

De fietsroute via de Gageldijk ligt dicht langs de NRU en dat zal door de herinrichting niet veranderen. De beleving en aantrekkelijkheid van de route zullen daardoor maar beperkt verbeteren, omdat de herrie, stank en de aanblik van het vele autoverkeer blijven bestaan. We willen vragen om extra groen toe te voegen specifiek tussen de NRU en de Gageldijk, zodat de nabijheid van de NRU voor de fietsers (en voetgangers) minder storend wordt en de Gageldijk nog aantrekkelijker wordt. Dit extra groen verhoudt zich mogelijk niet goed met het plan voor een struinpad tussen de NRU en de Gageldijk; mogelijk staan toevoegen van groen en aanleg van h et struinpad met elkaar op gespannen voet. Vanuit het belang van de fiets zou de prioriteit moeten zijn om meer groen toe te voegen.

Overigens willen we vragen om de beschrijving van het struinpad te verduidelijken. Op pagina 24 van het IPvE/FO staat dat het struinpad wordt aangelegd aan de westkant van de Gageldijk, op pagina 27 staat dat het pad aan de zuidkant van de Gageldijk komt.

Evaluatie

We vinden het fijn dat in het IPvE/FO wordt gesproken over een evaluatie, waarin gekeken wordt of de uitgevoerde maatregelen bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelen. En dat zelfs al een mogelijke maatregel wordt genoemd om de impact op het sluipverkeer te versterken, door éénrichtingsverkeer in te stellen. Is het mogelijk om voorafgaand aan de aanleg het verschil in effect aan te geven tussen de situatie met en zonder éénrichtingsverkeer?

We brengen graag onder uw aandacht dat de recente herinrichting van de Bastionweg als fietsstraat naar ons idee onvoldoende heeft geleid tot een beperking van het sluipverkeer. Het sluipverkeer op de Bastionweg vormt ook na de herinrichting nog altijd een groot probleem voor fietsers. Feitelijk is de verhouding auto’s/fietsers nu nog te hoog om te kunnen spreken van een fietsstraat. We willen u vragen om aanvullende maatregelen te nemen om sluipverkeer op de Bastionweg te weren.

We dragen te zijner tijd graag bij aan de evaluatie van de maatregelen aan de Gageldijk door onze beleving van de maatregelen met u te delen.

Tot slot

Indien daaraan bij u behoefte bestaat zijn we graag bereid onze reactie mondeling aan u toe te lichten. We blijven graag op de hoogte van het vervolg van het proces van de uitwerking en zien uw reactienota met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fietsersbond, Afdeling Utrecht

Peter van Bekkum

Voorzitter

Categorieën