Reactie Fietsersbond

Nota Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie Overvecht

De NRD bevat een groot aantal effecten van de toekomstige ontwikkelingen in Overvecht, die in het MER onderzocht zullen worden. We willen in de omgevingsvisie ruime aandacht voor fietsen, omdat fietsen bijdraagt aan vele, uiteenlopende maatschappelijke ambities en doelstellingen: beperken van het ruimtegebruik van mobiliteit, gezondheid van de bevolking door beperken van schadelijke emissies, betere luchtkwaliteit en meer bewegen, verbeteren van de autobereikbaarheid en verkeersveiligheid (inclusief het effect van meer gezonde jaren en ervaren gezondheid).

Vanuit het belang van fietsers in Overvecht en daarbuiten willen we voor de MER vragen om ten minste de volgende effecten te onderzoeken:

 • Effect op het ruimtegebruik van verkeer, zowel rijdend als stilstaand (geparkeerd);
 • Effect op de uitstoot van milieuschadelijke stoffen door verkeer:
  • CO2: impact op het klimaat door verkeer;
  • Stikstofverbindingen: impact op specifieke delen van de natuur door verkeer;
  • Fijnstof: impact op de gezondheid van kwetsbare groepen, met name kinderen en ouderen, dus de emissies van fijnstof door verkeer in de nabijheid van concentraties van deze kwetsbare groepen, met name kinderdagverblijven, basisscholen en verzorgingshuizen;
  • Pfas en VOS: gezondheidsschadelijke stoffen voor de bevolking van de wijk;
 • Effect op de veiligheid in het verkeer, uitgedrukt in dodelijke en letselslachtoffers;
 • Effect op de geluidsdruk door verkeer, met onderscheid naar dag- en nachtperiode (waarin strengere normen gelden);
 • Effect op de vitaliteit van de bevolking, afgemeten naar het aandeel van de bevolking die voldoet aan de beweegnorm of beweegrichtlijn;
 • Effect op de mobiliteitsarmoede, afgemeten aan het aandeel van de bevolking dat mobiliteitsarmoede ervaart.

In meer algemene zin willen we dat in de MER aandacht is voor zo veel mogelijk indicatoren die een rol spelen in de brede welvaart.

We vragen u om bovenstaande indicatoren toe te voegen aan de NRD, zodat de effecten van ontwikkelingen in Overvecht in de MER op deze indicatoren inzichtelijk gemaakt kunnen worden. We zijn desgewenst graag bereid om onze reactie op de NRD mondeling aan u toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Fietsersbond, Afdeling Utrecht

Peter van Bekkum

Voorzitter

Categorieën