Reactie Fietsersbond op

plan Ockhuizen

Vriendelijk dank voor de mogelijkheid om te reageren op het concept IPvE voor de herinrichting van het gebied Ockhuizen. Aanleiding voor het plan van de gemeente is de transitie van het gebied van een agrarische functie naar natuur, recreatie en energieproductie. De gemeente beoogt met de herinrichting de recreatiemogelijkheden uit te breiden, de biodiversiteit te verhogen en duurzame energie op te wekken. Deze doelen spreken ons zeer aan, we zijn er blij mee!

Onderdeel van het plan is het verbeteren van de ontsluiting van het gebied, door de aanleg van fietspaden, ten noorden en ten zuiden van het zonneveld.

  1. Het noordelijke fietspad loopt vanaf de aanlanding van de fietsbrug naar Maarssenbroek om het zonneveld heen. Daarna volgt hij de Thematerkade tot de hoek Ockhuizerweg – Polderweg;
  2. Het zuidelijke fietspad start op het Rijnveldsepad iets ten zuiden van de eendenkooi en steekt via de perceelsgrensen door naar de Thematerkade.

We zijn blij met de nieuwe fietsroutes, die de (recreatieve) mogelijkheden voor de fietser in het gebied vergroten. We hebben enkele suggesties voor een aantal extra fietsverbindingen, die de aantrekkelijkheid van de fietsroutes nog verder zullen versterken. We willen u in overweging geven om deze toevoegingen in het plan voor Ockhuizen op te nemen of ten minste op een toekomstige uitvoeringsagenda te plaatsen.

Kortsluiting zuidelijke route naar rotonde De Bom

Na aanleg van de woonwijk Haarrijn komt er een doorgaande fietsroute vanaf de Rijnkenemerlaan naar het Rijnveldsepad. Het sluit nagenoeg aan op de plek waar de zuidelijke fietsroute (B) aantakt op dat pad. In het huidige voorstel moeten fietsers altijd naar het zuiden afbuigen om via de Polderweg te fietsen. Die is op dit moment niet verkeersveilig. We verwachten dat fietsers vanaf de fietsbrug over de A2 via de fietsroute om de zonnevelden en het voetpad naar de rotonde gaan fietsen. Dat is korter, veiliger en aantrekkelijker dan via de Polderweg. Maar hinderlijk voor de voetgangers die daar lopen.

Het zou voor fietsers heel erg handig zijn als ze vanaf de zuidelijke fietsroute een kortsluiting krijgen naar Rotonde De Bom. Wij verzoeken u om deze route toe te voegen, bijvoorbeeld via de bestaande verharding in het weiland. Daarvandaan kun je dan verder fietsen naar Gieltjesdorp, Woerden en Kockengen. Dat past in het beleids voor goede groene fietsroutes naar omliggende natuur- en reccreatiegebieden. Het Groene Hart wordt door deze verbinding veel beter bereikbaar.

Aansluiting noordelijke route op Gieltjesdorp

De route aan de noordkant van het zonneveld zou aansluiting moeten geven op de Gieltjesdorp, daarmee zouden fietsers het voetpad niet gaan gebruiken. We realiseren ons dat deze aansluiting buiten het plangebied van het IPvE valt, maar willen toch vragen om deze aansluiting op te nemen.De kortsluitende route kan eventueel via de bestaande verharding (die nu in een weiland ligt) worden geleid.

Ockhuizen routes

Routes op kaart

Op deze kaart (bron: Google maps) hebben we de routes ingetekend:

Legenda

  • In groen zijn in de kaart de huidige, bestaande fietsroutes aangegeven.
  • In paars zijn de in het IPvE geplande fiets- en wandelpaden ingetekend.
  • In (licht) blauw zijn de gewenste hoofdrichtingen voor het fietsverkeer geschetst.
  • In rood zijn de door ons voorgestelde twee toevoegingen aan het fietsnet ingetekend, waarmee de gewenste hoofdrichtingen (blauw) gemakkelijk mogelijk worden.

Conclusie

De beide toevoegingen bieden inwoners van Utrecht betere mogelijkheden om (recreatief) te fietsen in het groene hart. En voor inwoners van Kockengen komt bijvoorbeeld winkelcentrum Bisonspoor veel dichterbij te liggen, waarbij het gemakkelijker wordt om de fiets te nemen om boodschappen te doen. De zuidelijke verbinding is hierbij het belangrijkst.

We willen u vragen om de voorgestelde toevoegingen in het IPvE op te nemen, of ten minste op de agenda te zetten. Wij zijn vanzelfsprekend bereid om onze wensen mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Fietsersbond, Afdeling Utrecht

Peter van Bekkum

Voorzitter

Categorieën