Reactie Fietsersbond op Visie Natuurgebied Zuilen

Vriendelijk dank voor de mogelijkheid om te reageren op de Visie op het Natuurgebied Zuilen. In het coalitieakkoord spreekt het college de ambitie uit om Natuurgebied Zuilen toe te voegen aan de stad als één van de parken. De gemeente wil hier een groot groen gebied van maken met natuur en mogelijkheden om die natuur en ruimte te beleven, onder meer door er te wandelen, te sporten en de cultuurhistorie van (de omgeving van) het Slot Zuylen en het Fort aan de Klop te beleven. We zijn blij dat de gemeente in de Visie de potentie van het gebied benoemt en werk wil maken van de ontwikkeling van met name de graslanden naar kleurrijke, biodiverse natuur.

Utrechters hebben behoefte om te kunnen genieten van de natuur en zich er te ontspannen. Het is fijn dat het Natuurgebied Zuilen op korte afstand van de woonwijken ligt. De bereikbaarheid van het gebied op de fiets en de mogelijkheid om er fietsen veilig te stallen verdienen verbetering, zodat het gebied ook binnen bereik komt van mensen die op méér dan loopafstand wonen.

We zijn blij dat de gemeente het gebied goed bereikbaar wil maken voor voetgangers en fietsers. En dat een onderdeel daarvan is dat een nieuwe verbinding over de Vecht wordt gerealiseerd, om groene ommetjes te kunnen maken en de bereikbaarheid van het gebied vanuit de woonwijk Zuilen te verbeteren. We hebben daarbij wel zorgen over de verkeersveiligheid op de kruising tussen het pad vanaf de brug en het verkeer op de Vechtdijk. We vragen de gemeente om de verkeersdruk op de Vechtdijk te verminderen, door het tegengaan van auto-sluipverkeer. De omvang en snelheid van het auto-sluipverkeer is ook in de huidige situatie een grote zorg, met name voor recreatieverkeer op mooie weekenddagen, maar zeker ook voor forenzen en scholieren in de spitsperiodes op werkdagen.

Het gebruikersnut van de nieuwe Vechtbrug is beperkt, door de barrieres in zuidwestelijke richting van het Amsterdam Rijnkanaal en de spoorlijn Utrecht – Amsterdam. We vragen de gemeente om in de Visie ook aan te geven welke ideeën en plannen er bestaan voor het verminderen van deze barrierewerking. We denken daarbij aan een aansluitende brug over het kanaal en de spoorlijn, zoals eerder ook door Industrievereniging Lage Weide voorgesteld (Anton Geesinkbrug, zie https://www.ad.nl/utrecht/plan-voor-anton-geesinkbrug-over-amsterdam-rijnkanaal-in-utrecht~aaaf718e/).

Bij de inpassing van de Vechtbrug vragen we om bestaande natuurwaarden (onder meer de bomenrij aan de noordkant langs de Vecht en de boomgaard aan de zuidkant) zoveel mogelijk te sparen.

Het behoeft geen betoog dat we willen dat de Vechtbrug ‘fietsbaar’ wordt: dus geen trap met gootje of steile hellingen van meer dan 4%. Als de brug fietsbaar wordt, is die ook bruikbaar voor rolstoelers en kinderwagens. We willen dat de brug onverplicht fietspad wordt, zodat ‘brommen’ er niet toegestaan is, en dat daar door handhaving op wordt toegezien.

Fijn is ook dat de gemeente bij de ingangen van het gebied fietsparkeerplekken realiseert. We vragen omwille van de veiligheid om voldoende verlichting, rekken met aanbindmogelijkheid en doorzicht: de fietsparkeerplekken moeten niet ingesloten tussen bomen en struiken komen te liggen. In het gebied worden wandelpaden aangelegd; voor rollators, rolstoelen en kinderwagens moeten doorgangen naar het gebied worden gerealiseerd die tegelijk in staat zijn om fietsers en scooters te weren.

In het plan is ook opgenomen dat de oversteekbaarheid van de Franciscusdreef voor fietsers en voetgangers wordt verbeterd. Daar zijn we blij mee, omdat dit de maaswijdte van het fietsnetwerk verkleint en de gebruikersdruk op de drukke Vechtdijk vermindert. We schatten in dat deze overgang voor utilitair gebruik van groter belang zal zijn dan de Vechtbrug.

We zijn blij dat de gemeente werk gaat maken van het autoluw maken van de 2e Polderweg. Dit draagt bij aan meer comfort en veiligheid voor de fietsers.

We zijn graag bereid om desgewenst onze zienswijze mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Fietsersbond afdeling Utrecht

Peter van Bekkum

Voorzitter

Categorieën