Reactie Fietsersbond op VO Taagdreef en omgeving

De Rubicondreef blijft ‘doorfietsbaar’, maar wij vragen een andere inrichting

Allereerst zijn we opgelucht dat de Rubicondreef tussen Ebrodreef en Keggedreef toegankelijk blijft voor fietsers. Dit stukje Rubiconcreef is onderdeel van een doorgaande fietsoute. Deze route is dé fietsverbinding tussen de omgeving van de Wolgadreef en Donaudreef en de Loevenhoutsedijk.

We willen al heel lang dat de gemeente overleg start met vertegenwoordigers van bewoners (bijvoorbeeld de werkgroep verkeer van Bewonersplatform Overvecht) en de Fietsersbond om gezamenlijk het fietsroutenetwerk van Overvecht in detail te bespreken en gezamenlijk vast te stellen. We zijn ervan overtuigd dat de route Taagdreef – Ebrodreef – Rubicondreef naar de Moezeldreef en verder naar de Donaudreef van bewoners en fietsers beslist de status hoofdfietsroute zou krijgen. Vooruitlopend op vaststelling van dit fietsroutenetwerk willen we dat de hele route tussen de Loevenhoutsedijk en de Keggedreef uitgevoerd wordt in rood asfalt. Een verharding in klinkers is hier wat ons betreft geen optie!

We zijn niet blij met het voorstel voor het ontwerp van het stukje Rubicondreef tussen de Ebrodreef en de Keggedreef. In het VO is dit ingericht als een woonerf of shared space verblijfsgebied. De fiets is hier ‘te gast’ en deelt de ruimte met voetgangers. Fietsers kunnen hier met een zigzag beweging doorheen fietsen. Deze inrichting doet afbreuk aan het karakter van een doorgaande fietsverbinding. Vanaf de eerste gesprekken met de gemeente over het ontwerp voor dit stukje Rubicondreef hebben we hierop aangedrongen. Wij vinden het bijzonder teleurstellend dat er niet méér uit is gekomen dan een ‘doorfietsbaar’ woonerf of shared space verblijfsgebied. De fietser dreigt hier het onderspit te delven.

Wij pleiten voor een andere inrichting, waarbij onderstaande kenmerken richtinggevend zijn. Op de plankaart is het lastig te zien hoe deze route door het plangebied concreet wordt uitgevoerd. We willen dat hij over de hele lengte van de route voldoet aan de eisen voor fietsroutes, nadrukkelijk óók voor het deel van de Rubicondreef tussen de Ebrodreef en de Keggedreef:

Zodra het gebied ten oosten van de Keggedreef wordt heringericht, kan de fietsroute via de Rubicondreef worden doorgetrokken naar de Donaudreef.

Keggedreef – Suze Noiretdreef wordt fietsstraat

Fijn dat de belangrijke fietsroute Keggedreef – Suze Noiretdreef een fietsstraat wordt. We gaan ervan uit dat de auto-intensiteit daarbij passend is, d.w.z. dat het er rustig genoeg voor is. In de tekst wordt vermeld dat deze weg asfalt krijgt, in de profieltekening op pagina 26 staan echter klinkers aangegeven. We willen vanzelfsprekend dat de fietsstraat, zoals ook in de rest van de stad gebruikelijk is, in rood asfalt wordt uitgevoerd.

Bij de inloopavonden is de suggestie gedaan om de rijrichting op de Keggedreef om te draaien. De auto’s rijden van zuid naar noord. Als voordeel werd genoemd dat de kinderen dan op de Teun de Jagerdreef op de stoep van de school uit kunnen stappen. Wij vinden dat geen goed voorstel. Onze motivatie daarvoor:

  • Ten eerste wil je het niet al te makkelijk en aantrekkelijk maken om kinderen met de auto naar school te brengen. Je zou de Teun de Jagerdreef tijdens de haal- en brengtijden het liefst helemaal afsluiten voor gemotoriseerd verkeer, zodat er ruimte komt voor kinderen die lopend of op de fiets naar school komen. En kinderen die toch met de auto worden gebracht moeten uitstappen in omliggende straten, zoals de Van Brammendreef, de Ebrodreef of de Othellodreef.
  • Ten tweede kunnen kinderen met hun ouders via de Ebrodreef naar de school fietsen, dan hebben ze relatief weinig last van de (tegemoetkomende) auto’s. Het ophalen gebeurt deels door de BSO, de haalspits is veel minder intens qua aantal auto’s.
  • Ten derde heeft omdraaien van de rijrichting een negatief effect op de hele Keggedreef. Dan moeten de auto’s ofwel langs de groenstrook worden geparkeerd, of ze moeten links van de weg worden geparkeerd. Het links in- en uitparkeren kan extra gevaar en hinder opleveren voor fietsers en is daarom wat ons betreft ongewenst.

Rhônedreef en Taagdreef

Op de Rhônedreef en Taagdreef blijft een busroute lopen. In het overleg op 24 juni bleek dat er nog hard wordt nagedacht over de uitvoering van busroutes in Utrecht, zodat dezelfde ontwerpkeuzes door de hele stad heen worden gemaakt. Wij hebben zorgen over de hoge snelheid van het autoverkeer. Hoe kan de snelheid van met name de personenauto’s worden geremd op dit soort routes? Als zo’n route veel wordt gebruikt door fietsers, hoe moet de route dan voor fietsers worden ingericht? We zien natuurlijk graag dat fietsers rood geasfalteerde fietsstroken krijgen. We worden graag betrokken bij het proces om voor deze wegen tot een goede inrichting te komen. De Taagdreef is een belangrijke fietsroute, op de Rhônedreef is de fietsdruk lager. Hoewel het belang misschien wat minder groot is, willen we dat ook de 280 meter van de Taagdreef veilig en comfortabel wordt ingericht voor fietsers.

Bij het huidige ontwerp wordt ervan uitgegaan dat de bus over de volle lengte van de route op de maximaal toegestane snelheid kan rijden, óók als er een bus tegemoet komt. Dat leidt er toe dat de snelheid van personenauto’s royaal boven de 30 km/u komt te liggen, want de weg is breed en heeft geen effectieve drempels. Verkeersongevallen lopen bij hogere snelheden veel slechter af, met name voor de meest kwetsbare groepen verkeersdeelnemers: voetgangers en fietsers. Bij 30 km/u kan een auto stilstaan binnen 10 meter (reactietijd + remweg). Bij 50 km zit de chauffeur over die gehele 10 meter nog in de reactietijd en is nog niet begonnen met remmen voordat hij de afstand heeft afgelegd, de klap komt dan met 50 km/uur aan. Het verschil is dus zo groot als met de schrik vrijkomen of doodgereden worden. Daarom is het belangrijk dat ook op busroutes het autoverkeer echt 30 km/uur gaat rijden.

In een proef in Nieuwegein bleek dat een bushalte waarbij de fietsstrook d.m.v. een fietspad om de halte heen wordt geleid, zorgde voor 10 seconden minder oponthoud voor de bus bij de halte. Met zes van die haltes win je een minuut in de dienstregeling. Dat kan volgens ons een goede manier zijn om een iets lagere snelheid, en daardoor iets langere reistijd van de bus te compenseren.

Voor de Rhônedreef en Taagdreef denken we dat de heggen langs de parkeervakken zorgen voor een hogere rijsnelheid. De heggen beperken het oversteken nog meer dan de geparkeerde auto’s, waardoor er nog minder hinder is bij (hard) doorrijden. Om de snelheid van het autoverkeer af te remmen willen we dat er ofwel voldoende snelheidsremmende maatregelen worden getroffen, ofwel er moet een andere groenvoorziening komen, die de weg en het voetpad minder “hard” van elkaar scheidt.

We zijn graag bereid om onze zienswijze desgewenst mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Fietsersbond afdeling Utrecht

Peter van Bekkum

Voorzitter

Categorieën