Bezwaar verkeersbesluiten uitbreiding voetgangersgebied

Geachte college,

Met dit schrijven maakt de Fietsersbond opnieuw bezwaar (eerder: reactie uitbreiding voetgangersgebied) tegen de uitbreiding van de voetgangerszone, door de gemeente ingesteld door middel van de verkeersbesluiten zoals die op 29 juli en 26 augustus 2022 gepubliceerd zijn in het gemeenteblad met nummers 339327, 346523, 346725, 346760, 346856, 346928, 347437, 347483, 347487, 347498, 347500, 347506, 347507, 347508, 348267, 348291, 348518, 348526, 348601, 348616, 348646, 348688, 387089 en 387099.

De Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers in Utrecht. Verschillende groepen fietsers worden door het besluit onevenredig benadeeld in hun belangen. Utrecht presenteert zich internationaal als wereldfietsstad, maar deze maatregelen staan haaks op het belang van fietsers. Er is geen sprake van een samenhangend beleid. We zijn het volstrekt oneens met de uitbreiding van het gebied waarin een fietsverbod geldt.

De noodzaak om fietsen uit het gebied te verbieden is verdwenen: de stroom toeristen die in het verleden mede aanleiding was voor de door de gemeente gewenste uitbreiding van het voetgangersgebied komt niet meer terug. Bovendien kampt het centrumwinkelgebied met leegstand, omdat consumenten in toenemende mate digitaal winkelen en steeds minder naar de binnenstad komen om te winkelen. Er is dus geen sprake meer van drukte in het gebied, die het verbieden van fietsers zou kunnen rechtvaardigen.

Het regime van de nieuwe venstertijden van 12:00 tot 18:00 u sluit niet aan op de tijden waarop het druk is in de voetgangerszone. Met de voorliggende tijdvensters mogen fietsers namelijk wel in het gebied rijden op tijdstippen waarop het druk is in de horeca. Het tijdvenster is onvoldoende afgestemd op de druk op specifieke momenten en plaatsen in het gebied. De maatregel is door het generieke tijdvenster disproportioneel en ineffectief.

In de verkeersbesluiten stelt de gemeente dat het huidige regime goed werkt. Wij zijn het daarmee niet eens. De borden met onderborden zijn onduidelijk, er is voortdurend kostbare handhaving nodig. Zelfs na uitleg door de handhavers zijn de regels niet voor iedereen duidelijk en al helemaal niet logisch. De nieuwe regels lossen dat maar zeer gedeeltelijk op: de gemeente stelt dat in de nieuwe situatie sprake is van één regime maar dat is een onjuiste voorstelling van zaken. Ondanks de uitgebreide communicatie, bebording en markering, uitleg en handhaving zien we veel fietsers die de regels onbewust negeren. De gemeente lijkt overtuigd van draagvlak voor de regels, maar wij horen veel onbegrip over dit fietsverbod in wereldfietsstad Utrecht.

Een gevolg van de verkeersbesluiten is dat fietsen in de voetgangerszone is verboden. Het fietsverbod treft een aantal specifieke doelgroepen onevenredig hard. We noemen een aantal groepen.

  • Bewoners worden achtergesteld bij bezoekers die met de trein of auto naar Utrecht zijn gekomen om gezellig te shoppen; de bewoners kunnen vanuit hun huis niet op de fiets stappen onderweg naar school, werk of station maar zullen einden moeten lopen of omfietsen.
  • Inwoners die wat slechter ter been zijn maar wel kunnen fietsen wordt de toegang tot het winkelgebied feitelijk ontzegd. Zij kunnen de gewenste winkels niet bereiken, omdat ze aan de rand van het voetgangersgebied moeten afstappen.
  • Essentiële verplaatsingen zoals van ouders met schoolkinderen op de fiets zijn in het voetgangersgebied verboden. Zij zullen ’s middags voor de school–woon route een andere route moeten kiezen. Dat is wat ons betreft zeer ongewenst, omdat de fietsroute via het voetgangersgebied voor hen veel veiliger is dan routes via de veel drukkere Singelroutes. De gemeente moet ook niet aanmoedigen dat ze voor de school-woon route maar de auto nemen, om boetes en drukke fietsroutes te mijden; dat leidt tot een onnodige toename van onveilige situaties rondom de betreffende school.
  • Personeel en klanten van de vele winkels en kantoren kunnen gedurende het tijdvenster hun bedrijfsruimten niet met de fiets bereiken of verlaten. Zij moeten lopen of omfietsen, wat onnodig zorgt voor reistijdverliezen en economische schade.

Er is onvoldoende gelegenheid om je fiets veilig te stallen aan de rand van het gebied. Er zijn gedurende de week onvoldoende bewaakte stallingen op de plekken waar men het gebied in fietst. In het weekend is de capaciteit veel te klein. Als u ons bezwaar al naast zich neerlegt, wilt u dan ten minste zorgen voor voldoende stallingsplekken aan de randen van het gebied, en ook ín het gebied voor mensen die hun fiets graag in de buurt van hun bestemming parkeren om boodschappen in de fietstassen te kunnen steken?

Wij hebben het eerder bepleit en we blijven erbij dat het inrichten van het centrumwinkelgebied met wandelstraten waar de fiets te gast is wel kan rekenen op breed draagvlak, ingericht kan worden een éénduidig regime ondersteund met eenvoudige bebording en desgewenst eenvoudig gehandhaafd kan worden.

We zijn graag bereid ons bezwaar mondeling toe te lichten. In afwachting van uw reactie, verblijven we,

Met vriendelijke groet,

Fietsersbond

Categorieën