Reactie Fietsersbond op IPvE & FO

Openbare ruimte Tivoli Vredenburg

We vragen de gemeente om het volgende:

  • Schilder de gevel van TiVre in de Hollandse toren zo licht mogelijk
  • Houd de levendigheid en sociale controle in de Vlaamse toren, door daar het fietsparkeren te faciliteren
  • Plaats fietsenrekken in de Vlaamse toren (eventueel alleen aan één kant) en de Hollandse toren
  • Plaats geen groenvakken, maar in plaats daarvan enkele bomen tussen de fietsenrekken
  • Realiseer echt voldoende ruimte voor de fiets in de directe nabijheid van TiVre, om uitvoering te geven aan motie 2012/M01
  • Maak het stallen van fietsen op maaiveld voor doelgroepen niet onmogelijk, bijvoorbeeld op daarvoor gereserveerde locaties
  • Maak een nadere verkenning van een nachtelijk fietsparkeerverbod (nadat er voldoende inpandige stallingsplek beschikbaar is).

We herkennen op hoofdlijnen het beeld dat geschetst wordt van de straten rondom TiVre. In de Hollandse toren wordt de trap gebruikt om wat te hangen en aan de kant van TiVre staan veel fietsen geparkeerd, met name tijdens evenementen zoals de markt, koopavond, concerten, uitgaansavond en dergelijke. Omdat er geen rekken zijn geplaatst, staan de fietsen ‘op de standaard’. Door de wind of door aanstoten vallen fietsen om. De fietsen staan ook niet netjes in een rijtje. Al met al oogt het rommelig. De hoge bebouwing zorgt ervoor dat er weinig licht in de straat valt, maar de lichte kleur van de gevel van TiVre weerkaatst het zonlicht en de glazen gevel van de winkels ertegenover doet mee in dat spel, waardoor de Hollandse toren niet onaangenaam is om te verblijven.

In de Vlaamse toren staan fietsen aan twee kanten geparkeerd. Ook hier ontbreken rekken, waardoor ook hier fietsen omvallen en niet netjes in een rijtje staan, dat leidt ook hier een rommelige aanblik. In de straat valt geen zonlicht. De combinatie van hoge gebouwen, overhangende uitbouwen en de donkere kleur van de gevels houden alle zonlicht weg uit de straat. In het IPvE/FO wordt de Vlaamse toren aangeduid als ‘de verbinding tussen Wijk C en het winkelgebied’ maar dit is niet de enige route tussen die twee gebieden, de Vlaamse toren is niet voor alle verplaatsingen tussen die twee gebieden de meest rechtstreekse route en het is zeker niet de meest aantrekkelijke. De andere 3 routes zijn een stuk aangenamer, wij betwijfelen of er veel mensen vanuit Wijk C via de Vlaamse toren naar het winkelgebied wandelen. Eerlijk gezegd denken we dat niemand dat doet. Wij zien een grote behoefte aan fietsparkeren, waarvan deze straat een deel invult. De straat wordt vooral gebruikt door fietsers die hun fiets parkeren of weer ophalen.

We onderschrijven dat het bieden van aantrekkelijke gevels en plinten kan helpen in het verbeteren van het gebied. We onderschrijven ook dat het allemaal wel wat groener mag in dit gebied. Maar we zijn het niet met de gemeente eens dat het helpt om het parkeren van fietsers vrijwel onmogelijk te maken.

In de afbeeldingen van de Hollandse toren zien we dat de gevel van TiVre een andere, donkerder kleur krijgt, we zien rood met zwarte lijnen. We willen vragen om dat niet te doen. De bebouwing is hoog en zoals hiervoor al geschetst lukt het door de lichte gevel om (indirect) zonlicht in de straat te laten vallen. Een donkere kleur op de gevel doet dat teniet en maakt de straat veel donkerder. Om de rommelige aanblik te verminderen vragen we om aan de kant van TiVre fietsenrekken te plaatsen, zodat fietsen ordentelijk geparkeerd kunnen worden en niet meer omvallen. Er komen geen functies in de plint, dus deze plek zal aantrekkelijk blijven om fietsen te parkeren. Dan kan dat maar beter goed gefaciliteerd worden. Rekken zullen stevig bijdragen aan het verminderen van de rommelige aanblik.

De Vlaamse toren zal door het verwijderen van de fietsen en het aanbrengen van groenvakken alleen maar in kwaliteit afnemen. De groene bakken zullen een verzamelplaats worden van afval en wildplassers. Omdat er geen fietsers meer parkeren en de route (vrijwel) niet gebruikt wordt door voetgangers van Wijk C naar het winkelgebied (omdat er daarvoor veel aantrekkelijker opties zijn) wordt dit nauwe straatje zonder zonlicht alleen maar veel onaantrekkelijker. Juist de fietsers zorgen nu voor levendigheid en sociale controle! Ook hier krijgen de gevels geen functie en blijft deze locatie aantrekkelijk om de fiets te parkeren. We willen dat de gemeente in de Vlaamse toren rekken plaatst, zodat fietsers hun fiets ordentelijk kunnen parkeren en de fietsen niet meer omvallen. We begrijpen dat de route voor nood- en hulpdiensten toegankelijk moet zijn en kunnen er daarom begrip voor opbrengen dat de rekken aan één kant van de straat worden geplaatst en niet aan beide kanten.

Het is duidelijk dat er in dit gebied grote behoefte bestaat aan fietsparkeren. De Vredenburgstalling staat tijdens de hiervoor genoemde evenementen compleet vol en biedt dus onvoldoende capaciteit. De gemeente wil graag dat mensen op de fiets naar het gebied toe komen: goed voor de gezondheid van de fietser, voor de autobereikbaarheid van het gebied, voor de luchtkwaliteit, voor de geluidbelasting van het gebied. Zorg dan ook voor voldoende fietsparkeercapaciteit in dit gebied.

In 2012 (inmiddels 10 jaar geleden) heeft de gemeenteraad een motie (2012/M01) aangenomen waarin aan het college wordt opgedragen om, en ik citeer: “rondom TiVre te voorzien in extra capaciteit in fietsenstallingen voor bezoekers aan het vernieuwde Hoog Catharijne en de andere winkels rondom het Vredenburg, deze capaciteit te plaatsen aan de oostzijde van de Catharijnesingel, in de directe nabijheid van het Vredenburg”. In ons beeld is de Vredenburgstalling (geopend in 2013) daarop tot nu toe het enige en ontoereikende antwoord. De gemeente kan niet met droge ogen beweren dat de stalling onder House Modernes ‘in de directe nabijheid van het Vredenburg’ ligt; de afstand tussen de ingang van beide is 200 meter. De capaciteit van de Vredenburgstalling is onvoldoende om tegemoet te komen aan de vraag naar parkeerplaatsen tijdens de genoemde evenementen. Het weghalen van de mogelijkheid om fietsen te stallen in de Vlaamse en Hollandse toren is in strijd met de aangenomen motie 2012/M01. We willen dat er voldoende nieuwe stallingsruimte wordt gemaakt in de directe nabijheid van TiVre. Dat hoeft niet in de Vlaamse of Hollandse toren, maar de parkeerruimte in de Vlaamse en Hollandse toren kan pas worden verminderd (of volledig weggehaald), zoals in het IPvE/FO wordt voorgesteld, nadat er een acceptabel alternatief met voldoende capaciteit en op voldoende korte afstand wordt geboden. We willen niet nog een “Springweggetje”, waar hotel/restaurant Karel V de fietsnietjes liet weghalen, bewoners protesteerden tegen de alternatieve locatie van de nietjes en fietsers nu het nakijken hebben: in de omgeving van de Springweg is nu geen stallingsplek met aanbindmogelijkheid meer te vinden. Met het IPvE/FO TiVre maakt de gemeente fietsen naar de binnenstad onaantrekkelijk en dat strookt niet met het uitgangspunt van het huidige college om Utrecht wereldfietsstad nummer 1 te maken.

Stallen van fietsen op maaiveld moet mogelijk blijven. Vanuit onze achterban klinkt steeds luider de roep om parkeerplek waarvoor je niet eerst, met de fiets aan de hand, een trap af hoeft te lopen en beneden gekomen je fiets in een bovenrek hoeft te plaatsen. Voor ouderen en mensen met een beperking is dat ondoenlijk, fysiek onmogelijk. Een deel van de mensen gebruikt zijn fiets als pakpaard, zij gaan van winkel naar winkel en laden daarbij de fietstassen vol. Met het fietsverbod in het voetgangersgebied maakt de gemeente dat een stuk lastiger (lopen met de fiets aan de hand kan nog wel), maar door parkeren rondom TiVre onmogelijk te maken dwingt de gemeente om met boodschappen de trap af te lopen naar de ondergronds gestalde fiets en vervolgens de volbeladen fiets naar buiten toe de helling op te duwen. Voor veel ouderen en mensen met een beperking is een stallingsplek op maaiveld onmisbaar! Wijs desnoods enkele locaties aan waar deze doelgroepen kunnen stallen, maak het stallen op maaiveld niet onmogelijk.

We begrijpen dat uitgaanspubliek dat zijn fiets ophaalt kan zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden. Dat probleem speelt niet alleen rondom Vredenburg, maar in elk geval ook rondom de Nobelstraat (en zijstraten). We zien ook daar spanning tussen bewoners en bezoekers van de nachthoreca. Als alle nachtbrakers hun fiets in inpandige (ondergrondse) stallingen zouden kunnen zetten, zou dat de overlast stevig verminderen. Uitgaanspubliek bezoekt meestal niet één locatie en kan dus ook op wat grotere afstand van TiVre parkeren, voor hen is House Moderne wellicht wel een alternatief. We willen met de gemeente verkennen of het mogelijk is om straatparkeren rondom TiVre niet toe te staan in de nachtelijke uren, bijvoorbeeld vanaf een half uur na het einde van het laatste concert in TiVre tot een half uur voordat de markt begint. Voor zover wij weten kennen we een dergelijk regime nu nog niet in de stad. Het lijkt op een stalling die ’s nachts is afgesloten, maar hier betreft het openbare ruimte. Dit idee vraagt om een nadere uitwerking, in elk geval voor wat betreft communicatie en handhaving. We gaan het gesprek hierover met de gemeente graag aan.

Samenvatting
We vragen de gemeente om het volgende:
• Schilder de gevel van TiVre in de Hollandse toren zo licht mogelijk
• Houd de levendigheid en sociale controle in de Vlaamse toren, door daar het fietsparkeren te faciliteren
• Plaats fietsenrekken in de Vlaamse toren (eventueel alleen aan één kant) en de Hollandse toren
• Plaats geen groenvakken, maar in plaats daarvan enkele bomen tussen de fietsenrekken
• Realiseer echt voldoende ruimte voor de fiets in de directe nabijheid van TiVre, om uitvoering te geven aan motie 2012/M01
• Maak het stallen van fietsen op maaiveld voor doelgroepen niet onmogelijk, bijvoorbeeld op daarvoor gereserveerde locaties
• Maak een nadere verkenning van een nachtelijk fietsparkeerverbod (nadat er voldoende inpandige stallingsplek beschikbaar is).

Categorieën