Nieuwsbrief December

UTRECHT
Herinrichting Amsterdamsestraatweg een stap verder

Al jarenlang worden er plannen gemaakt voor nieuwe inrichting van de Amsterdamsestraatweg. Het College heeft onlangs het plan vastgesteld, op 7 juli jl.. Het gaat ervan uit dat de entrees bij Paardenveld en de Marnixlaan bijzonder worden ingericht, zodat daar de snelheid van het verkeer wordt verlaagd. Ook komen er nog drie pleintjes op deze twee kilometer lange weg.

In eerdere plannen was er sprake van dat de 20.000 fietsers op de rijbaan moesten gaan rijden, tussen de 11.000 auto’s en de bussen in. Dat plan werd gelukkig gauw afgeblazen. Het idee om dat alleen op de pleintjes te doen werd na advies van de  SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) ook ingetrokken. We houden gelukkig vrijliggende fietspaden op veilige afstand van de autorijbaan. In het nieuwe plan worden ze ook breder. Probleem is nog het geld: er is nu alleen geld om de pleintjes en entrees in te richten, voor het overige is nog 5 miljoen euro nodig.

Zorgelijk is het afslaande verkeer op de pleintjes. Omdat de fietspaden daar erg dicht langs de rijbaan komen, zitten fietsers daar in de dode hoek van de auto’s. Verkeerswerkgroep Ondiep heeft daarvoor een oplossing ontworpen: “Wisselspoor”. Het eenrichtingsverkeer in de zijstraten wordt daarbij zó georganiseerd dat bijna al het verkeer naar de pleintjes toe rijdt. Zodoende is er geen afslaand verkeer op de pleintjes en dat maakt het veel veiliger. We hopen gauw met de gemeente in gesprek te kunnen over de details van de pleintjes en deze “Wisselspoor” variant!


Ambities!

Eens in de vier jaar schrijven alle tien de Utrechtse wijken hun “wijkambities” voor de komende vier jaar op. Daarin kunnen sociale wensen zitten (samenhang, leefbaarheid), maar ook fysieke, zoals voorzieningen of infrastructuur. Niet geheel toevallig worden die wijkambities opgesteld door de wijkbureaus, nèt voor de gemeenteraadsverkiezingen. In het nieuwe college kunnen daar dan afspraken over worden gemaakt. Alle wijken hebben weer een andere procedure om de ambities op te stellen, maar de bewoners worden er overal bij betrokken, want “Utrecht maken we samen”.
Bij iedere wijk heeft een actief lid geprobeerd de “fietsdingen” uit die wijk onder de aandacht te brengen.
Als ze klaar zijn, komen de wijkambities van alle wijken hier te staan: participatie/wijkambities-en-wijkactieprogrammas


Waar wachten we op? Gekoppelde verkeerslichten!

Veel verkeerslichten in de stad zijn “gekoppeld”. Als een auto bij het eerste licht door groen is gereden, kan hij bij het tweede licht gelijk doorrijden. De regeling zorgt er bij die tweede kruising voor dat het peloton auto’s dat eraan komt al op voorhand groen licht heeft, een zogenaamde “groene golf”. Als fietser voor het rode stoplicht zie je dan geen kruisend verkeer bij jouw oversteek. Maar nét voordat de tijd voorbij is die je nodig zou hebben gehad om over te steken komt het peloton aanzetten. Als ze een paar tellen later aan zouden zijn gekomen, had er een groenfase voor de fiets kunnen zijn.
We vinden dat een onwenselijke situatie: fietsers staan lang “op niks” te wachten, waardoor de verkeersregeling ongeloofwaardig wordt. Bij een ongeloofwaardige regeling fietsen mensen makkelijker door rood en dat is gevaarlijk. Bovendien is in het verkeersplan van de gemeente Utrecht afgesproken dat het hoofdfietsnet prioriteit krijgt op hoofd-autoroutes. Wij vinden dat het dan geen pas geeft om auto’s al groen te geven vóór ze bij het verkeerslicht aankomen, terwijl de fietsers er al staan te kleumen. Toch is dat op dit moment de keus van de gemeente.

Het verkeerslichtenmeldpunt werkt nog steeds: http://mobiliteitsdata-utrecht.nl/verkeer/vri/. Als je zo’n punt kent waar je “op niks” staat te wachten hopen we dat je het wilt melden! We gaan ons best doen dat fietsers voortaan alleen staan te wachten als er echt verkeer is.


Bespreking begroting 2018 gemeente Utrecht – Mooie punten voor fietsers!

Tweemaal per jaar is er een marathonzitting van de gemeenteraad: in juni en in november. In juni wordt de jaarrekening over het voorgaande jaar vastgesteld, en wat er moet gebeuren met allerlei “potjes”. In november gaat het om de begroting voor het volgende jaar. Voor zo’n marathonzitting hebben de raadsleden al honderden pagina’s met tekst en uitleg doorgeploegd en besproken in commissiedebatten. Omdat in zo’n zitting alle onderwerpen waar geld aan uitgegeven wordt aan de orde kunnen komen, worden er vaak veel moties en amendementen ingediend. Tijdens de marathonzitting op 9 november zijn er voor de fiets belangrijke amendementen en moties aangenomen. Amendementen móeten worden uitgevoerd, moties mag het College eventueel naast zich neerleggen.

Een amendement van de VVD dat verkeersveiligheid een doel op zich is VVD-amendement verkeersveiligheid werd unaniem aangenomen. Het doel van het verkeersbeleid is nu: “Utrecht is een aantrekkelijke, verkeersveilige en bereikbare stad, die duurzaam leefbaar en gezond is”. “We bouwen met fysieke maatregelen aan een duurzame en verkeersveiligeinfrastructuur”.

Het CDA berekende dat de parkeeropbrengsten gaan stijgen en kreeg het voor elkaar dat de meerderheid van de Raad besloot van dat geld, € 306.000,=, uit te geven aan veiliger looproutes in de stad en extra stallingen (nietjes) in de binnenstad. Zie CDA amendement.

D66 en de Christenunie Motie D66 en CU over evaluatie  dienden een motie in dat de evaluatie van verkeersveiligheidsprojecten beter moet. De Raad wil regelmatig een voortgangsrapportage over de stand van zaken daarvan. Die motie is unaniem aangenomen.

Student en Starter diende een motie in Motie SenS over afvaltransport  over afval wegbrengen op de fiets, die het College gaat uitvoeren, er hoefde niet over gestemd te worden. Veel afval moet naar de afvaldepots gebracht (elektrische apparaten, zand, aarde, steen, sanitair en alles dat meer is dan 1,5 m3.) Krijg het maar mee op je fiets! Je kunt een auto-aanhanger huren…  Er zijn steeds meer mensen in de stad zonder auto. Het College komt in het 1e kwartaal van volgend jaar met een plan hoe fietsers kunnen worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld met een elektrische bakfiets. We zijn er blij mee!


Vacature: Bestuurslid Communicatie voor de Fietsersbond afdeling Utrecht gezocht

Vanwege de verhuizing van een van de bestuursleden zoekt de afdeling Utrecht van de Fietsersbond per 1 januari een bestuurslid Communicatie. Het bestuurslid Communicatie coördineert de externe communicatie van de afdeling en stemt de inhoud van de communicatie-uitingen af, waaronder de nieuwsbrief, website, twitterberichten (@FB_Utrecht) en contacten met de pers. We zoeken daarvoor iemand die bij voorkeur een achtergrond in of ervaring met (massa)communicatie heeft, affiniteit met verschillende vormen van communicatie en social media en die zelf communicatief sterk is. Er zijn twee overleggen per maand en we gaan uit van een gemiddelde tijdsinvestering van ca. 4 uur per week, waarbij de tijdbesteding per week kan variëren.

Is je interesse gewekt?
De volledige vacaturetekst is te vinden op https://utrecht.fietsersbond.nl/2017/12/03/vacature-bestuurslid-communicatie/. Wil je meer informatie over deze functie of over het werk van de Fietsersbond? Neem dan contact op met Peter van Bekkum, voorzitter van de afdeling Utrecht, tel. 06 – 4430 4099 of via utrecht@fietsersbond.nl


NIEUWEGEIN

Utrechts Fiets Overleg vraagt aandacht voor fietsers bij het Liesboschterrein


Op 20 november spraken we namens het Utrechts Fiets Overleg in bij de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie van de provincie Utrecht. We vroegen aandacht voor de circa 3000 fietsers die dagelijks de route langs provinciale wegen N409 en N408 tussen Nieuwegein en Houten nemen, via de fietstunnel onder de Laagravenseweg. Met de plannen voor een betere ontsluiting van het Liesboschterrein krijgen zij te maken met een nieuwe gelijkvloerse kruising, met als gevolg oponthoud en vermindering van comfort. We hebben gepleit voor een tunnel onder de nieuwe zijweg door.

We vinden een verslechtering van de huidige provinciale fietsroute niet acceptabel, in het licht van de ambitieuze doelstelling uit het Realisatieplan Fiets. Hierin staat dat het fietsgebruik in 2030 verdubbeld moet zijn. Om dit te bereiken neemt de provincie Utrecht maatregelen om knelpunten weg te nemen en provinciale wegen veiliger en aantrekkelijker te maken voor fietsers, met minder oponthoud. Het valt toch niet te verkopen dat een bestaande, goede provinciale hoofdfietsroute door deze ontwikkelingen slechter wordt?

Gedeputeerde Verbeek zegde toe uit te zoeken wat de kosten voor zo’n tunnel zijn. Meer weten over de voorgenomen fietsmaatregelen op en rondom het Liesboschterrein? Bekijk de GoogleMapskaart hierover: Google Maps plannen Liesboschterrein

Van de voorzitter

Fietsen met de feestdagen
En zo zijn we weer aangekomen aan het eind van het jaar, in de donkere dagen voor Kerst. Een periode waarin het glad kan worden door hagel, sneeuwbuien en door (nacht)vorst. De strooiwagens van de gemeente zijn al verschillende avonden uitgereden. Gelukkig heeft een vrijwilliger de strooiroutes in de Fietsrouteplanner gezet https://routeplanner.fietsersbond.nl zodat je makkelijk een veilige route kunt plannen. Kijk voor actuele meldingen op https://twitter.com/gladheid030.

Strooiroutes in Utrecht

De feestdagen in december zijn natuurlijk hèt moment om elkaar cadeautjes te geven. Denk daarbij ook eens aan praktische cadeaus als een nieuw fietsachterlicht. Of een set nieuwe batterijen voor de koplamp. Zorg ervoor dat je goed gezien wordt, nu het laat licht en vroeg donker wordt.

Per 1 januari vertrekt André uit het bestuur. Hij coördineerde de afgelopen jaren de communicatie van de afdeling: de nieuwsbrief, website, twitter, persberichten en dergelijke. We gaan hem missen en we zijn dringend op zoek naar een opvolger voor deze belangrijke en interessante taak in het bestuur. Het gaat om de afstemming van de communicatie: je hoeft niet zelf te schrijven. Meer informatie vind je op onze website https://utrecht.fietsersbond.nl. Neem voor vragen en sollicitaties contact op met utrecht@fietsersbond.nl.

Ten slotte een “save the date”: op woensdag 17 januari organiseren we vanaf 17:00 uur de jaarlijkse nieuwjaarsborrel in de Kargadoor aan de Oude Gracht.
De uitnodiging, met bekendmaking van het thema, volgt later.

Peter van Bekkum,
voorzitter

Copyright © 2017 Fietsersbond Afdeling Utrecht, Alle rechten voorbehouden.