Reactie Fietsersbond op IPvE/FO

OV-verbinding Overvecht – USP

Beste mensen,

Vriendelijk dank voor de mogelijkheid om te reageren op het IPvE/FO OV-verbinding Overvecht – USP. We maken graag van deze gelegenheid gebruik. We gaan in op een aantal van de genoemde maatregelen.

Algemeen
Met de maatregelen wordt verwacht dat er 600 reizigers extra van de bus gebruik zullen maken. Hiervan rijden er 400 door naar het USP. 300 van deze 600 reizigers reizen nu ook met het OV, maar veranderen van OV-verbinding. U rekent in het IPvE uit dat de bus slechts 33 tot 194 seconden sneller wordt. Voor een grote verbetering geeft u aan dat de bus 4 minuten sneller zou moeten worden. We vinden dat hier veel moeite wordt gestoken in een bescheiden verbetering voor OV-reizigers, we zouden willen dat de gemeente dezelfde inzet toont voor zo’n versnelling van fietsverbindingen, in dit geval met name over de Kardinaal De Jongweg.

1. Opheffen deel van de groene golf.
In het document wordt ingegaan op het effect voor de auto en de fiets bij de Mr. Tripkade. Als een van de voordelen van de huidige groene golf wordt genoemd dat het voor fietsers en voetgangers duidelijk is hoe lang ze moeten wachten. Het nadeel dat fietsers en voetgangers bij een groene golf gemiddeld veel langer moeten wachten wordt echter niet benoemd. We zijn daarom blij dat de weglengte met groene golf korter wordt, omdat de groene golf niet meer doorloopt tot het Salvador Allendeplein. Dat maakt fietsen naar Overvecht vanuit de binnenstad vlotter. Het verbaast ons dat in het IPvE niet wordt ingegaan op het effect voor deze oversteek. Heeft de fietser hier voordeel van het opheffen van de groene golf?

Bij de meeste kruispunten vallen de voor- en nadelen in de “paar-tellen-marge”. Alleen op het Alfrinkplein hoeft het autoverkeer 69 seconden minder te wachten in de ochtendspits. Fietsers moeten 2-3 seconden langer wachten. Kan die tijdwinst van 69 voor het autoverkeer niet ook deels ten goede komen aan fietsers, om fietsers sneller groen licht te geven? Het is beleidsmatig natuurlijk geen goede zaak als autorijden aantrekkelijker wordt en fietsen juist niet. De cumulatieve tijdwinst voor fietsers zou net zoveel “mens-minuten” kunnen betreffen, als dit hele project oplevert voor OV-reizigers.

2. Verplaatsen bushalte Hengeveldstraat, laad-losplaats maken van halte Van Everdingenlaan
De gemeenteraad heeft per motie de wens uitgesproken om de bevoorrading van de supermarkt te realiseren vanaf de Kardinaal de Jongweg. We lezen in het IPvE dat de bestaande bushalte Van Everdingenlaan wordt gebruikt voor het parkeren van het bevoorradingsverkeer. We begrijpen uit deze formulering dat de vrachtwagens het fietspad langs de Kardinaal de Jongweg niet kruisen. We gaan er daarom vanuit dat het lossen van de vrachtwagen erop neer komt dat het personeel het fietspad kruist met uitsluitend rolcontainers (en dergelijke) en dus niet met hun vrachtvoertuigen. Het is wat ons betreft volstrekt onacceptabel dat (vracht)voertuigen het fietspad langs de Kardinaal de Jongweg op deze plek zouden kruisen. We willen dat het in het ontwerp van de parkeerhaven onmogelijk wordt gemaakt voor de vrachtwagens om onverhoopt toch de stoep op te rijden om tussen de bomen door bij de toegang tot de winkels te komen.

Het lijkt ons logischer dat het bevoorradend (vracht)verkeer aan de kant van de Huizingalaan parkeert, omdat de (vracht)wagens dan veel dichter bij de winkel(s) kunnen komen en de afstand die de goederen, aangedreven door spierkracht, moeten afleggen dus veel kleiner is. We zijn bekend met de bezwaren die bewoners daartegen hebben en dat zij die in de participatie naar voren hebben gebracht. We willen op deze plaats aangeven dat de Fietsersbond in het proces van de participatie tot op heden niet betrokken is geweest. Bij de keuze voor de bevoorrading van de supermarkt vanaf de Kardinaal de Jongweg is het belang van de fietsers onvoldoende meegewogen. We willen daarom vragen om ons te betrekken in het vervolg van het proces, bij de verdere uitwerking van het ontwerp van de openbare ruimte.

Daarnaast hadden en hebben we zorgen over de veiligheid van het fietsverkeer dat via de Kardinaal de Jongweg komt vanuit de richting De Bilt en bij het kruispunt linksaf naar de Jan van Galenstraat wil afslaan. Om de route te volgen moeten deze fietsers eerst bij de verkeerslichten de Jan van Galenstraat oversteken en daarna meer dan 90 graden linksaf draaien naar de Jan van Galenstraat. Onze verwachting is dat ten minste een deel van de fietsers dit niet zal doen en nog vóór het verkeerslicht tegen de richting in linksaf zal slaan.

3. Vrije busstrook tussen Kardinaal Alfrinkplein en spoorwegovergang
We hebben zorgen over het oversteken van meerdere “plakken asfalt”, dat is niet voor iedereen even simpel. Op de Vleutensebaan zijn recent een aantal ernstige ongelukken geweest bij een rijbaan met meerdere plakken asfalt. Zolang de busstroken onderdeel uitmaken van dezelfde weghelft, zal iedereen de juiste kant opkijken om te zien of er verkeer aankomt. Maar ’s nachts wordt het lastig, omdat de verkeerslichten dan uit staan, dan moeten mensen zelf zien hoe ze oversteken.

4. Versmallen Kardinaal De Jongweg, passend bij 50 km per uur
We zijn er erg enthousiast over dat de Kardinaal de Jongweg wordt versmald. En dat de snelheid wordt verlaagd. Ongelukken komen bij 50 km/uur minder hard aan dan bij 70 km/u, al zijn ze in (te) veel gevallen nog steeds dodelijk.

We vinden dat de gewonnen ruimte moet worden gebruikt om bomen te planten. Op basis van de meerjaren onderhoudskaart krijgen we de indruk dat er niet of nauwelijks kabels en leidingen in de middenberm liggen. Verticale elementen zoals bomen langs de weg werken snelheidsremmend voor het autoverkeer. Het helpt ook mee aan het vergroten van de veiligheid. Daarnaast heeft de gemeente zich voorgenomen om 60.000 bomen te planten en is ze nog op zoek naar ruimte waar dat kan gebeuren. Met name ten oosten van het Eykmanplein tekent deze weg als “erg warm” af op de hittekaart. Bomen dragen bij aan het verminderen van hittestress. En dat is fijn voor de fietsers die zich hier inspannen. Gevoelstemperatuur op een hete dag

Sinds de bouw van de wijk Veemarkt wordt de Kardinaal de Jongweg veel vaker overgestoken door fietsers en voetgangers bij het Kardinaal Alfrinkplein. We willen graag dat de middenberm / rijrichtingscheiding in de fietspaden in de oversteek en de opstelstroken worden verwijderd. Je kunt er, net als bij fietspaaltjes, alleen maar door vallen. De rijrichtingscheiding vergroot de veiligheid niet bepaald. Door de rijrichtingscheiding en de opstelstroken te verwijderen worden de fietspaden weer breed genoeg voor het toegenomen aantal fietsers.

Afb 1: Fietsoversteek met rijrichtingscheiding bij Kard. Alfrinkplein. Bron: google maps
Afb 1: Fietsoversteek met rijrichtingscheiding bij Kard. Alfrinkplein. Bron: google maps

De andere fietsoversteken zijn veel te smal. Er staan witte blokken op de rijbaan, maar die horen er alleen te staan als het fietspad voorrang heeft t.o.v. de rijbaan en dat is hier niet het geval. Wij willen graag dat de belijning in overeenstemming met de CROW-richtlijnen wordt gebracht. Omdat de paden te smal en de opstelruimte te klein, moeten de methodes “banaan” en “frietzak” worden gehanteerd. decorrespondent.nl over-de-frietzak-de-banaan-en-andere-nieuwe-smaken-fietspad.

We zien in de meerjaren onderhoudskaart dat het gehele wegdek vernieuwd moet worden. Dan moeten er zeker mogelijkheden zijn om deze verbeteringen voor de fiets uit te voeren. Het gaat om zeer kleine fysieke maatregelen die het oversteken hier sterk verbeteren.

Het versmallen van de rijstroken van de rijbaan zou doorgezet moeten worden tot en met de Einsteindreef. Ook de rijstroken op de Brailledreef moeten versmald en waar nog nodig de maximumsnelheid verlaagd tot 50 km. Volgens de CROSS kaart zou een deel van de Brailledreef nog 70 km/uur zijn. Top 10 meest onveilige kruispunten in Utrecht

U geeft aan dat aan beide kanten van de Kardinaal De Jongweg een tweerichtingsfietspad loopt. Helaas is dat niet waar, tussen de mr. Tripkade en de Eykmanlaan moet gebruik worden gemaakt van de H.F. van Riellaan en de Meester Sickeszlaan. Beide wegen hebben een onaangename klinkerverharding. Conform het gemeentelijk beleid voor hoofdfietsroutes moet dit in rood asfalt worden uitgevoerd.

Afsluitend
Indien gewenst zijn we graag bereid onze zienswijze mondeling toe te lichten. We zien uit naar het reactiedocument en blijven graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen van het plan

Met vriendelijke groet,
Fietsersbond, Afdeling Utrecht

Categorieën