Kleine ingreep op Europaweg nodig

Kruising Zandweg – Europaweg kan beter

Reactie Fietsersbond op IPvE/FO SFR Utrecht – Woerden

De kruising van de fietsroute Utrecht-Woerden met de Europaweg wordt niet beter in dit voorstel. Als ook de Europaweg wordt aangepakt kan dat wel worden bereikt.

Europalaan-Zandweg1

We hebben kennis genomen van het IPvE/FO voor de kruising van de Zandweg en de Europaweg in Leidsche Rijn. We zijn niet erg gelukkig met het ontwerp, we lichten dat hieronder toe.

Voorrang voor de fiets
In het ontwerp behoudt het autoverkeer op de Europaweg voorrang op het fietsverkeer op de Zandweg. Dit druist in tegen de uitgangspunten van de provincie Utrecht voor regionale doorfietsroutes, waarvan de Zandweg onderdeel uitmaakt. Voor regionale doorfietsroutes schrijft de provincie: “Fietsers krijgen op doorfietsroutes vaker voorrang op autoverkeer en eerder groen licht bij verkeerslichten op de route.”https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/aanleg-doorfietsroute-utrecht- nieuwegein-ijsselstein-kan-van-start

We realiseren ons dat het wijzigen van de voorrang, zodat fietsers voorrang krijgen, hier niet vanzelfsprekend leidt tot een veilig kruispunt. Er zal meer moeten gebeuren dan een uitbuiging van het autoverkeer en het aanpassen van de markering. De snelheid van het autoverkeer zal daadwerkelijk lager moeten worden. Daarnaast is het wenselijk dat de verkeersdruk op de Europaweg vermindert. Mogelijk kunnen ‘geleidelampjes’ langs de oversteek worden toegepast om autoverkeer te waarschuwen voor overstekende fietsers.

Fietsers op de Europaweg
Fietsers die in noord-zuid richting langs de Europaweg rijden, moeten de Europaweg oversteken om hun weg te kunnen vervolgen. In beide richtingen ligt het fietspad eerst aan de linkerkant van de weg en na de Rijksstraatweg aan de rechterkant. De oversteek moet gemaakt worden ter hoogte van de Rijksstraatweg. De vormgeving van het kruispunt van de Rijksstraatweg en de Europaweg is voor fietsers niet erg logisch. Aan beide kanten van de Rijksstraatweg eindigt het fietspad, fietsers moeten met de auto’s langs de Rijksstraatweg meerijden om de Europaweg over te steken. We willen aanbevelen om beide oversteken van de Europaweg een vergelijkbare vormgeving te geven met rood asfalt, een drempel en fietsers voorrang te verlenen op het autoverkeer. De twee haakse bochten waarmee de fietsroute de Rijksstraatweg kruist dienen vloeiend te worden gemaakt, zodat fietsers op het verkeer kunnen letten i.p.v. op de betonranden. De minimale boogstraal voor de bochten is 5 meter.

De “voorrangsregeling” op de uitritten door middel van de verharding is juridisch niet bindend. Bij verkeer vanaf de Rijksstraatweg is het soms onduidelijk of fietsers voorrang hebben. Bijvoorbeeld een auto uit het westen en een noord-zuid rijdende fietser.

Europaweg 30 km
We zijn blij dat de maximumsnelheid op deze kruising voor het autoverkeer wordt verlaagd naar 30 km/u. In het recent vastgestelde mobiliteitsplan staat de hele Europaweg als 30 km weg weergegeven. We hebben er op voorhand weinig vertrouwen in dat de voorgestelde maatregelen voldoende zullen zijn om de snelheid daadwerkelijk zo ver te verlagen. We willen aanvullende maatregelen op de Europalaan, we denken aan twee wegversmallingen, zodat autoverkeer gedwongen wordt langzamer te rijden.

In het voorstel wordt gememoreerd dat de Europaweg een drukke weg is met meer dan 10.000 mvt/e. Dat leidt op meerdere plaatsen langs de route tot problemen: de Heldammersingel, de rotonde bij de Burgemeester Middelweerdbaan, De Bottensteinweg, de Pastoor Ohllaan en de Hindersteinlaan/rotonde staan of stonden in de verkeersveiligheidsplannen als knelpunt. Op een deel van deze drukke route moeten kinderen in een gemengd profiel naar de basisschool fietsen. Deze drukke route is in rood weergegeven op onderstaande kaart. Daarnaast is de oversteekbaarheid van de Europaweg en Wilhelminalaan problematisch.

Tijdens de werkzaamheden aan de Wilhelminalaan was er een om-en-om regeling voor auto’s. Aanwonenden van de Wilhelminalaan merkten dat het beduidend rustiger was geworden. Er is namelijk een officieel alternatief voor deze drukke route, via de Rivierkom, dat is de blauwe route op onderstaande kaart. Die route kent meerdere verkeerslichten, is daardoor trager en daardoor minder aantrekkelijk voor het doorgaande verkeer dan de Europaweg.

We vinden dat het hoog tijd wordt om de drukke Europaweg veel rustiger te maken. We stellen voor om aan de noord- en zuidkant van de Europaweg (rode bolletjes op de kaart) een om-en-om regeling te maken, waarbij verkeer dat de Europaweg inrijdt voorrang heeft op verkeer dat de weg verlaat. De wachtrij zal voor beide richtingen dan op de Europaweg staan. De om-en-om regeling moet zo worden vormgegeven dat er maximaal 700 mvt/uur doorheen kan. Na enige gewenning zal het doorgaande verkeer vaker de officiële route via de Rivierkom kiezen.

De snelheid op de Europaweg kan met verkeersdrempels naar 30 km worden gebracht. Ook dat draagt eraan bij dat doorgaand verkeer een andere route zal kiezen.

Met deze maatregelen zal de kruising van de Europaweg met de Zandweg duidelijk minder druk worden en kunnen fietsers wel voorrang krijgen. Ook die voorrang zal weer meehelpen om de route via de Europaweg rustiger te maken.

De om-en-om regeling op de Europaweg kan (eventueel eerst als proef) worden uitgevoerd met een eenvoudige barrière op de af te sluiten rijstroken.

Wij zijn ons ervan bewust dat ons voorstel royaal buiten de projectgrens valt. Maar we willen vragen om er toch serieus naar te kijken, omdat deze maatregel bijdraagt aan het oplossen van veel verschillende verkeersproblemen in het hele gebied. De Europaweg zélf heeft geen verkeersveiligheidsprobleem en zal dus nooit in aanmerking komen voor een ‘eigen’ project. De kosten van de voorgestelde barrière zijn beperkt. Het juiste moment is nu: daardoor kan de Zandweg voorrang krijgen boven de Europalaan én worden ook de Bottensteinweg en Past Ohllaan in één klap een stuk rustiger en daardoor veiliger.

De brug over de Rijn
De brug heeft een breedte van maar liefst 9 meter. Van west naar oost is er voldoende ruimte voor de volgende indeling:

  • Voetpad 1,50 m
  • Fietsstrook 2,00 m
  • Twee rijlopers zonder middenstreep van samen 5,5 m.

Indien noodzakelijk vanwege schuwafstanden zouden fietsstrook en voetpad eventueel elk 25 cm smaller kunnen worden uitgevoerd. Deze fietsstrook op de brug is alleen mogelijk als fietsers die de Europaweg oversteken voorrang hebben op beide oversteekplaatsen (zowel Zandweg als Rijksstraatweg), omdat er dan geen middeneilanden in de rijbaan van de Europaweg nodig zijn.

Met deze indeling krijgen fietsers en voetgangers de keus hoe ze van noord naar zuid gaan: via de Europaweg of via de naastgelegen fiets-/voetbrug. De versmalling van het wegprofiel op de brug draagt bij aan het beperken van doorgaand verkeer op de Europaweg en het verlagen van de snelheid rond deze kruisingen.

We willen vragen om een uitgebreide nameting aan de nieuwe situatie. Als blijkt dat de doelen niet gehaald worden (o.a. beperking van de intensiteiten en 30 km/u op de Europaweg), dan zijn aanvullende maatregelen nodig om dat wel te bereiken.

Ten slotte
We hebben met plezier gewerkt aan deze reactie. Desgewenst zijn we graag bereid om onze zienswijze mondeling aan u toe te lichten. We zien uw reactie op onze opmerkingen met belangstelling tegemoet.

In afwachting van uw reactie, verblijven we,

Met vriendelijke groet,
Fietsersbond, Afdeling Utrecht

 

Peter van Bekkum
Voorzitter

Categorieën