Brief aan Gemeente Utrecht

Ingebreke stelling niet tijdig nemen van een verkeersbesluit aangaande fietsparkeerverbod Brusselplein

Met dit schrijven stelt de Fietsersbond de gemeente Utrecht in gebreke, vanwege het niet tijdig nemen van een verkeersbesluit, op grond waarvan een fietsparkeerverbod kan worden ingesteld op het Brusselplein.

De Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers en heeft zich in haar statuten (zie bijlage) tot doel gesteld om de kwaliteit van het fietsen te verbeteren, onder andere door het streven naar goede voorzieningen voor de fiets en de fietsers. Onderdeel daarvan is dat we willen dat in winkelcentra zoals Leidsche Rijn Centrum goede en voldoende fietsparkeerplekken zijn, in de directe nabijheid van de toegang tot de winkels.

De in het bestemmingsplan (zie bijlage) beloofde fietsparkeervoorzieningen rond het winkelcentrum zijn nog niet gerealiseerd. Het Brusselplein is uitstekend geschikt als fietsparkeerplek en wordt daarvoor ook gebruikt. De gemeente Utrecht heeft in augustus 2019 in de bestrating afbeeldingen met “verboden fietsers en brommers te parkeren” aangebracht. Midden juli van dit jaar zijn borden met dezelfde betekenis (RVV E3) opgehangen op het Brusselplein. Voor beide typen borden is geen verkeersbesluit genomen, zoals voor deze borden conform het BABW (artikel 12, hfd 2, par 4) vereist is.

Voor verkeersmaatregelen die korter duren dan 4 maanden is geen verkeersbesluit nodig, maar dit parkeerverbod is er nu veel langer dan 4 maanden zonder dat het bijbehorende verkeersbesluit is genomen. De borden zijn daarom naar onze mening illegaal.

We stellen de gemeente in gebreke, vanwege het niet tijdig nemen van een verkeersbesluit, als grondslag voor het beoogde fietsparkeerverbod. We verzoeken de gemeente de illegaal geplaatste borden daarom te verwijderen en het parkeren van fietsen op het Brusselplein toe te staan. Wij verzoeken u om op het plein een fietsenrek met aanbindmogelijkheid te plaatsen, ten minste voor de periode totdat de beloofde bewaakte stallingen zijn gerealiseerd.

Fietsersbond,
namens deze,
Peter van Bekkum

Categorieën