Plannen voor fietsparkeren krijgen vorm

In november 2012 hebben we een reactie geformuleerd op de nota Stallen en parkeren van de gemeente. De term ‘stallen’ slaat hierbij op fietsen en ‘parkeren’ op auto’s. De nota is een uitwerking van een ambitiedocument dat het college van B en W eerder uitbracht. Dat document staat bol van de ambities waar wij als fietsers erg blij van worden: Utrecht moet een echte fietsstad worden, de fiets is het primaire vervoermiddel en fietsers en voetgangers zijn leidend bij de inrichting van de openbare ruimte.

Helaas is de uitwerking in concrete maatregelen in de nota Stallen en parkeren erg mager. De aangekondigde maatregelen zijn lang niet afdoende, weinig vernieuwend en hier en daar ronduit fietsonvriendelijk, bijvoorbeeld als het gaat om het handhavingsbeleid voor fout gestalde fietsen. Men durft geen echte keuzes te maken. Zo wordt het grote tekort aan stalplaatsen in de binnenstad nauwelijks aangepakt; er worden alleen wat inpandige stallingen gepland. Het verbeteren van stallen in de wijken wordt zelfs helemaal niet genoemd. Onze reactie is dan ook dat het met de voorgestelde maatregelen niet zal lukken om de hoge ambities te verwezenlijken. Het stallingsprobleem is voorlopig nog niet opgelost.

Inmiddels heeft de gemeente op ons commentaar gereageerd. In dit document is een samenvatting van ons rapport opgenomen als inspraakreactie 122 (pagina 74). In de rechterkolom staat de reactie van de gemeente.