Afdelingsoverleg 11 oktober

Afdelingsoverleg
woensdag 11 oktober 2017

 

Locatie: Milieucentrum

Oudegracht 60

Aanvang: 20:00 uur

Verslag

Aanwezig: Ria Glas, Paulette Jansen, Roxanne ter Haar (Vidius), Carien Haffmans, Norbert Schats, Erik Aarts, Hans Reijnen, Peter van Bekkum (voorzitter), Bert Warmelink (verslag), Bas Hendriks, Patrick de Bruijn, Marjolein Terpstra

 

 

Acties zijn in vet opgenomen

 

 1. Opening.

 

 1. Bemensing.

Terugkoppeling wervingsacties:
voorstellen Patrick de Bruijn, nieuwe penningmeester van de afdeling,
en Hans Reijnen, redacteur van de website
Met het aanstaande vertrek van André (Communicatie) blijft noodzaak om mensen te werven

 

 1. Acties.

Fietsverlichtingsactie zaterdag 14 oktober; Stadhuisbrug. Er zijn voldoende vrijwilligers, zowel technisch als promotioneel. Sluitstuk is de rit van de Stadhuisbrug naar het Landelijk, Marjolein regelt vervoer (bakfiets of auto)

 

 1. Domplein: overleg wethouder Geldof

Peter doet verslag van het overleg dat hij en Ria hebben gevoerd met wethouder Geldof over de inrichting van het Domplein. Er komt een monitoring-programma, samen met de projectleider en met Solgu (belangenbehartiger ouderen en gehandicapten).

De vergadering wisselt van gedachten over de inrichting; daarbij zijn verschillende geluiden te horen: er zijn voorstanders van shared space, maar er is ook kritiek op de onduidelijkheid.

 

 1. Verkeersbesluiten voetgangersgebied .

Het verkeersbesluit om de Vismarkt en andere delen van de Oudegracht af te sluiten voor fietsers is schielijk genomen; zelfs de fietscoordinator bleek verrast over de snelle ingangsdatum. Bas en Bert bepleiten een kritische benadering van dit besluit (“gestrekt been”). Mede gezien de situatie op het Domplein wordt door de stad fietsen zo wel erg lastig, en bovendien welk probleem wordt hier nu eigenlijk opgelost? Het AO besluit om bezwaar aan te tekenen en onze bezwaren breed kenbaar te maken d.m.v. een persbericht. Actie bestuur

 

 1. Publiciteit.

Het stukje van de voorzitter over de derde verjaardag van de fietsfile in de Nachtegaalstraat (‘wat is er nu eigenlijk helemaal bereikt in 3 jaar tijd’) uit de jongste nieuwsbrief is overgenomen door de Telegraaf. De antwoorden van de gemeente op de vragen van de Telegraaf (‘project is afgerond’) leidden tot vragen van D66 aan de wethouder. Die zegde toe te kijken in welke periodieke rapportage er verslag gedaan kan worden van de voortgang (Meerjaren Programma of halfjaarjlikjse monitor verkeersveiligheid). De redacteur van de nieuwsbrief heeft een concept versie van het stukje in de nieuwsbrief laten staan en wil daarvoor haar excuus aanbieden, maar de vergadering vindt het bereikte resultaat juist mooi.

 

 1. Westelijke Stadsboulevard

Ria praat de vergadering bij over de raadsinformatieavond over de Westelijke Stadsboulevard, waarin het vooral ging over de alternatieve inrichting van de Thomas a Kempisweg en de verkeersregeling op de Majellaknoop. Zie ook: www.eenfrisalternatief.nl.

 

 1. Maliebaan Oversteek.

De verwachte gast, die ons zou bijpraten over de varianten voor de kruising van de Maliebaan / Nachtegaalstraat / Burg.Reigerstraat meldt zich via Ria af. De verschillende varianten passeren de revue: Parkvariant, Zuidelijke middenpromenade met keerlus, ovale rotonde, evt. alles blijft zoals het was. Bas en Ria gaan naar de klankbordgroep.

 

 

 1. Communicatie.

Wat moet er in de Nieuwsbrief?

 • Bezwaar voetgangersgebied (Oudegracht, Vismarkt) (gestrekt been) (Peter),
 • Terugblik fietsverlichtingsactie (Bert),
 • Gedicht Ad Tourne over Dafne Schippersbrug (Ad),
 • Mutaties bestuur: penningmeester Patrick stelt zich voor (Patrick);
 • Filmpje over economische bijdrage van de fiets Utrecht. (Bas);
 • Nieuws uit Nieuwegein (Clarion)
 • Werking detectielussen; knoppen (Ria)

 

Teun heeft toegezegd de nieuwsbrief te willen redigeren en versturen. Blij mee!

Bert mailt de beoogde auteurs. Deadline stukjes: 21/10. Deadline versturen: 31/10

 

 1. Rondvraag.

Bert: Kunnen we in het AO een keer van gedachten wisselen hoe we staan tegenover allerlei nieuwe snelle fietsen? Speed pedelecs e.d. Uitstekend idee
Peter: Het milieucentrum MCU vraagt steun in zijn strijd voor subsidiebehoud. Moeten we daarop ingaan. Na enige kritische opmerkingen wordt steun uitgesproken. Peter gaat die schriftelijk bevestigen

 

Volgende
bestuursvergadering
Volgende
ALV
Volgende
afdelingsoverleg
woensdag 1 november Mei 2018 woensdag 8 november